Garantijos sąlygos

Spencer Italia S.r.l. (gamintojas) Gaminiams suteikia 12 mėnesių garantiją (garantijos sąlygos pateikiamos ir naudojimo instrukcijose).

Klientas yra atsakingas už Gaminių apžiūrą iš karto po jų gavimo. Apie visas pretenzijas dėl jų kiekio ir (arba) kokybės reikia informuoti Barem OÜ (Pardavėją) per aštuonias dienas nuo Gaminių gavimo dienos.

Atsiradus defektams, Pardavėją apie pretenziją, nurodant Gaminio serijos numerį, reikia informuoti raštu per aštuonias dienas – ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių – nuo ​​defekto aptikimo dienos.

Gamintojo defekto atveju, Pardavėjas turi galimybę (i) pakeisti Gaminius arba (ii) grąžinti Gaminių kainą, grąžinus Gaminį Pardavėjui, jei Gamintojas defektą pripažįsta savo trūkumu. Gaminiai gali būti grąžinami Gamintojui tik Kliento ir Pardavėjo susitarimu bei pagal Gamintojo nurodymus. Visų pirma: (i) nekokybiško Gaminio (ar jo dalies) grąžinimas turi būti iš anksto patvirtintas Gamintojo; (ii) nekokybiški Gaminiai (ar dalis jų) grąžinami Kliento sąskaita tinkamai supakuoti originalioje pakuotėje (tai yra esminė garantijos galiojimo sąlyga), griežtai laikantis Gamintojo nurodymų; (iii) Klientas pateikia Pardavėjui visą informaciją apie Gaminio (ar jo dalies) trūkumą.

Pardavėjas ar Gamintojas jokiu būdu neatsako prieš Klientą ir/ar trečiuosius asmenis dėl Gaminių naudojimo ne pagal paskirtį arba už jų naudojimu asmenims ar turtui padarytą žalą. Nei Pardavėjas, nei Gamintojas jokiomis aplinkybėmis neatsako už netiesioginę ir/ar nenumatytą žalą.

Jei nesusitarta kitaip, visus Gaminių remonto darbus turi atlikti Pardavėjas, kuris teikia kokybiškas remonto paslaugas, naudoja originalias atsargines dalis pagal Gamintojo nurodymus.
Jei to nepaisoma, Gamintojas ir Pardavėjas atsisako visos atsakomybės už Gaminio garantinių sąlygų pažeidimą.

Garantija neapima išlaidų, žalos ir gedimų, atsiradusių dėl:
- Netinkamo gaminio įrengimo ir naudojimo, neatitinkančio šalies, kurioje produktas naudojamas, techninių standartų ar saugos taisyklių;
- įrangos naudojimo ne pagal paskirtį (naudojimas nesilaikant vadove pateiktų nurodymų);
- pataisymų ir/ar pakeitimų, kurių atlikimui Pardavėjas iš anksto nedavė sutikimo;
- atsisakymo supakuoti gaminius pagal Gamintojo rekomendacijas.
- Klientas neįvykdo (net iš dalies) mokėjimo sąlygų, tuomet garantija negalioja.

Garantija netaikoma priedams, komponentams, medžiagoms ir (arba) įrangai, kuri nėra pagamintos Gamintojo.

Visas išlaidas ir riziką, susijusią su Gaminių transportavimu iki Gamintojo arba į Gamintojo įgaliotą aptarnavimo centrą, apmoka klientas.

Jei nenurodyta kitaip, Klientas privalo vadovautis „techninėmis specifikacijomis“, kurios užtikrina reikiamą saugumą.
Klientas turi iš anksto įsitikinti prekės tinkamumu, pasitikrindamas matmenis ir visas kitas svarbias detales.
Kainoraštyje pateiktų Gaminių techninė informacija gali keistis.

 

Scroll to Top