Garantiitingimused

Spencer Italia S.r.l. (Valmistaja) annab Toodetele garantii 12 kuud (garantiitingimused on saadaval samuti kasutusjuhendites).

Kliendi kohustus on Tooted kohe nende kättesaamisel üle kontrollida. Kõikidest pretensioonidest nende koguse ja/või kvaliteedi kohta tuleb Barem OÜ´d (Müüja) teavitada kaheksa päeva jooksul alates Toodete kättesaamise kuupäevast.

Puuduste korral tuleb Müüjat oma pretensioonist teavitada kirjaikult koos Toote seerianumbriga kaheksa päeva jooksul – mitte hiljem kui 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul – alates puuduse avastamise kuupäevast.

Valmistaja poolse puuduse ilmnemisel on Müüjal võimalus (i) Tooted asendada või (ii) tagastada nende Toodete maksumus Kliendile, peale Toote tagastamist Müüjale, kui Valmistaja on puuduse tunnistanud enda poolseks puuduseks. Tooteid saab Valmistajale tagastada ainult Kliendi ja Müüja vahelisel kokkuleppel ning Valmistaja juhiste järgi. Eelkõige: (i) defektiga Toote (või selle osa) tagastamine peab olema Valmistaja poolt eelnevalt kinnitatud; (ii) defektsed Tooted (või osa neist) tagastatakse Kliendi kulul nõuetekohaselt pakendatud originaalpakendisse (mis on garantii kehtivuse oluline tingimus), järgides rangelt Valmistaja juhiseid; (iii) Klient esitab Müüjale täieliku teabe Toote (või selle osa) puudusest.

Mingil juhul ei vastuta Müüja ega Valmistaja Toodete mittesihipärase kasutamise eest Kliendi ja/või kolmandate isikute poolt ega selle kasutamisel isikutele või varale tekitatud kahjude eest. Müüja ega Valmistaja ei vastuta mitte mingil juhul kaudse ja/või ettenägematu kahju eest.

Kui ei ole kokku lepitud teisiti peab Toodete kõik remonditööd teostama Müüja, kes pakub kvaliteetset remonti, kasutades originaalvaruosi vastavalt Valmistaja poolsetele juhistele.
Selle eiramisel loobuvad Valmistaja ja Müüja kogu vastutusest Toote garantiitingimuste rikkumise eest.

Garantii ei kata kulusid, kahjusid ja rikkeid, mis on põhjustatud:
- Toote vale paigaldus ja kasutamine, mis ei vasta selle riigi tehnilistele normidele või ohutuseeskirjadele, kus toodet kasutatakse;
- seadmete mittesihipärane kasutamine (kasutus, mis ei vasta juhendis toodud juhistele);
- parandused ja/või muudatused, mida Vüüja ei ole eelnevalt selgesõnaliselt lubanud;
- toodete pakkimisest keeldumine vastavalt Valmistaja soovitustele.
- Klient ei täida (kasvõi osaliselt) maksetingimusi, siis garantii on kehtetu.

Garantii ei kata tarvikuid, komponente, materjale ja/või seadmeid, mis ei ole Valmistaja poolt toodetud.

Kõik kulud ja riskid, mis on seotud Toodete transportimisega Valmistaja või tema poolt volitatud teeninduskeskusesse, kannab klient.

Kui ei ole märgitud teisiti, peab Klient järgima “tehnilisi kirjeldusi”, mis pakuvad vajalikku ohutust.
Klient peab eelnevalt veenduma toote sobivuses, kontrollides mõõtmeid ja kõiki muid olulisi detaile.
Hinnakirjas sisalduvate Toodete tehniline teave võib muutuda.

Scroll to Top