Garantijas nosacījumi

Spencer Italia S.r.l. (Ražotājs) dod saviem izstrādājumiem 12 mēnešu garantiju (garantijas nosacījumi ir atrodami arī lietotāja rokasgrāmatās).

Klients ir atbildīgs par preču pārbaudi tūlīt pēc to saņemšanas. Jebkuras pretenzijas par preču daudzumu un/vai kvalitāti ir jāiesniedz Barem OÜ (Pārdevējs) astoņu dienu laikā no preču saņemšanas dienas.

Konstatējot trūkumu, pircējam astoņu dienu laikā, taču ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no trūkuma konstatēšanas brīža, jāinformē par tiem rakstiski Pārdevējs, norādot Produkta sērijas numuru.

Ja defekts radies Ražotāja vainas dēļ, Pārdevējam ir tiesības pēc preču atgriešanas Pārdevējam (i) apmainīt preces vai (ii) atgriezt Klientam par precēm samaksāto summu pie noteikuma, ka Ražotājs ir atzinis, ka defekts ir radies tā vainas dēļ. Preces var atgriezt Ražotājam tikai, Klientam un Pārdevējam par to attiecīgi vienojoties, un saskaņā ar Ražotāja norādījumiem. Jāņem vērā, ka: (i) nekvalitatīvās preces (vai tā daļas) atgriešana ir iepriekš jāsaskaņo ar Ražotāju; (ii) nekvalitatīvās preces (vai to daļa) tiek atgrieztas uz Klienta rēķina prasībām atbilstošā, oriģinālajā iepakojumā (kas ir būtisks garantijas spēkā esamības nosacījums), stingri ievērojot Ražotāja norādījumus; (iii) Klientam jāiesniedz Pārdevējam pilnīga informācija par preces (vai tās daļas) defektu.

Pārdevējs vai Ražotājs nekādā gadījumā nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Klients un/vai trešās personas nepareizi lieto produktus, vai par to lietošanas rezultātā personām vai īpašumam nodarīto kaitējumu. Pārdevējs vai Ražotājs nekādā gadījumā nav atbildīgs par netiešiem un/vai nejaušiem zaudējumiem.

Ja puses nav vienojušās citādi, visus preču remontdarbus veic Pārdevējs, nodrošinot augstas kvalitātes remontu un izmantojot oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Pretējā gadījumā Ražotājs un Pārdevējs neatbild par jebkādām Preces garantijas noteikumu pārkāpumu sekām.

Garantija neattiecas uz izmaksām, kaitējumu un bojājumiem, kas radušies:
- produkta nepareizas uzstādīšanas un lietošanas rezultātā, kas neatbilst tās valsts tehniskajiem standartiem vai drošības noteikumiem, kurā produkts tiek lietots;
- iekārtu neparedzētiem mērķiem lietošanas rezultātā (lietošana neatbilst instrukcijā sniegtajiem norādījumiem);
- sakarā ar remontu un/vai modificēšanu, ko Pārdevējs nav iepriekš skaidri atļāvis;
- sakarā ar atteikšanos iepakot preces saskaņā ar Ražotāja ieteikumiem.
- Ja Klients neievēro (kaut daļēji) apmaksas noteikumus, garantija nav spēkā.

Garantija neattiecas uz piederumiem, sastāvdaļām, materiāliem un/vai aprīkojumu, ko nav ražojis Ražotājs.

Visas izmaksas un riskus saistībā ar preču transportēšanu uz Ražotāja vai tā autorizētā servisa centru, sedz Klients.

Ja vien nav norādīts citādi, Klientam ir jāievēro tehniskie noteikumi, kas garantē nepieciešamo drošību.
Klientam vispirms ir jāpārliecinās par izstrādājuma piemērotību, pārbaudot gabarītus un citas būtiskas detaļas.
Cenu lapā norādītie izstrādājumu tehniskie parametri var mainīties.

 

Scroll to Top